Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH

1. Rozsah

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.emp-shop.sk a pomocou aplikácie EMP-App. Naše ponuky sú určené výhradne spotrebiteľom. Zmluvným partnerom pre všetky objednávky bude spoločnosť E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH („EMP“). Uplatňuje sa verzia VOP platná v čase uskutočnenia objednávky. Dodávky sú možné iba v rámci Slovenskej republiky. Zmluva sa uzatvára výhradne v slovenskom jazyku. Informácie o dodávkach do iných krajín nájdete v našom medzinárodnom obchode na www.emp-online.com ako aj v obchodoch špecifických pre danú krajnu uvedených v časti "Naše online obchody".

2. Uzatvorenie zmluvy

Zobrazovanie položiek v internetovom obchode nepredstavuje zmluvne záväznú ponuku spoločnosti EMP. Jedná sa o výzvu pre zákazníka, aby uskutočnil objednávku. Minimálnu hodnotu objednávky nájdete v Tabuľke s cenami. Výrobky si môžete objednať iba v množstvách bežných pre domácnosť alebo v maximálnom množstve uvedenom na príslušnej stránke konkrétnej položky. Kliknutím na odkaz „Dokončiť objednávku“ odošlete záväznú objednávku na tovar nachádzajúci sa v nákupnom košíku. Ihneď po prijatí objednávky vám e-mailom odošleme potvrdenie objednávky. Toto potvrdenie však nepredstavuje uzatvorenie kúpnej zmluvy. Zmluva je uzavretá v prípade, že vašu objednávku v plnom rozsahu akceptujeme, alebo ju v príslušnom rozsahu odošleme. Text kúpnej zmluvy (obsah objednávky, ako aj tieto VOP) uchováme a na požiadanie vám ich odošleme. Až do úplneého zaplatenia kúpnej ceny zostáva vlastníkom tovaru spoločnosť EMP.

3. Ceny a poštovné náklady

Platia ceny uvedené v internetovom obchode v čase odoslania objednávky. Ceny uvedené u jednotlivých položiek, zobrazujúce sa po kliknutí na konkrétnu veľkosť, zahŕňajú zákonom stanovenú DPH. K tomu sú účtované náklady na prepravu a ďalšie potenciálne poplatky, ktoré vzniknú v závislosti od spôsobu platby (napr. za doručenie na dobierku). Náklady na dopravu a ďalšie poplatky nájdete v Tabuľke s cenami.

4. Platobné podmienky

Pri určitých objednávkach si vyhradzujeme právo neponúknuť určité typy platieb. Vzniknuté náklady spojené s finančným prevodom znáša zákazník.

Pri platbách na dobierku za tovar platíte až pri doručení. Náklady na dobierku nájdete v Tabuľke s cenami.

Pri platbách bankovým prevodom od nás dostanete žiadosť o platbu. Uvedenú sumu je potrebné uhradiť na daný účet do 7 dní (lehota splatnosti). Objednávku spracujeme a tovar doručíme až po pripísaní platby na náš účet. Ak sa platba na náš účet nepripíše v rámci lehoty splatnosti, tovar pre vás už bohužiaľ nebudeme môcť rezervovať.

5. Dodanie a termín doručenia

Predpokladný termín doručenia môžete vidieť na príslušnej stránke jednotlivej položky, po kliknutí na konkrétnu veľkosť, ako aj v prehľade objednávky pred jej odoslaním. Naše zásielky sú odosielané z centrálnych skladov z Nemecka. Prosím berte na vedomie, že v prípade platby bankovým prevodom je k predpokladanému termínu doručenia nutné pripočítať čas potrebný na pripísanie platby (spravidla 2-3 pracovné dni).

6. Medzinárodný zákaznícky servis

Ponúkame vám najjednoduchší možný, pohodlný a komplexný zákaznícky servis. Na spracovanie objednávok budete mať k dispozícii medzinárodný zákaznícky servis všetkých spoločností EMP. Medzi spoločnosti EMP patrí E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft Gmbh, EMP Mail Order UK Ltd., EMP Mailorder Italia S.r.l., Large Popmerchandising B.V. a Large Popmerchandising B.V.B.A. V súvislosti s požiadavkou na zákaznícky servis sa teda môžete obrátiť na ktorúkoľvek spoločnosť EMP, nemusíte o pomoc žiadať spoločnosť EMP, ktorej ste odoslali objednávku. Spoločnosť EMP, ktorej ste odoslali objednávku, odošle vaše údaje ďalším spoločnostiam EMP, aby mali prístup k vašim údajom o objednávke na účely zákazníckeho servisu.

7. Zodpovednosť a záruka

Spoločnosť EMP bez obmedzenia zodpovedá za úmyselné zneužitie úradnej moci alebo hrubú nedbanlivosť zo strany EMP a jej zákonných zástupcov. Spoločnosť EMP zodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie podstatných zmluvných záväzkov (kardinálne záväzky) zmluvne spôsobiteľnej predvídateľnej škody. Podstatné zmluvné záväzky sú záväzky, ktorých porušenie ohrozuje účel zmluvy, alebo ktorých splnenie je rozhodujúce pre riadne plnenie zmluvy, a na ktoré sa môže zmluvná strana spoľahnúť. Spoločnosť EMP nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie iných zväzkov ako sú záväzky uvedené vyššie.

Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na ujmu na zdraví, tele, živote, na škodu po prijatí záruky za stav produktu alebo na podvodne skryté vady. Zodpovednosť v súlade so slovenským zákonom o zodpovednosti za produkt zostáva nedotknutá.

Pokiaľ je zodpovednosť spoločnosti EMP vylúčená alebo obmedzená, vzťahujú sa tieto podmienky aj na osobnú zodpovednosť zástupcov spoločnosti EMP. Samozrejme, máte nárok na zákonnú záručnú lehotu.

8. Právo na odstúpenie a vrátenie tovaru

8.1 Právo na odstúpenie a výnimky

Svoju objednávku môžete vrátiť na základe zákonného práva na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Podrobnejšie informácie nájdete v zásadách týkajúcich sa práva na odstúpenie. Na uplatnenie práva na odstúpenie môžete použiť náš Vzorový formulár na odstúpenie , alebo môžete sformulovať svoje vlastné vyhlásenie o odstúpení. Na zobrazenie a tlač našeho formulára budete potrebovať program Adobe Acrobat Reader (dostupný bezplatne).

Vezmite prosím na vedomie: Právo na odstúpenie sa nevzťahuje na zmluvy

  • na dodávku audio alebo video záznamov (napr. CD, LP, DVD) alebo počítačového softvéru (napr. hry) v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní odstránený;
  • na dodávku vstupeniek na akcie akéhokoľvek druhu s konkrétnym dátumom a obdobím (napr. koncerty);
  • na dodávku produktov, ktoré nie sú prefabrikované a na výrobu ktorých bol potrebný individuálny výber alebo návrh, alebo ktorý bol jednoznačne prispôsobený vašim osobným potrebám;
  • na dodanie tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie zo zdravotných dôvodov alebo z hygienického hľadiska, ak bol odstránený ochranný obal (napr. piercingy, kontaktné šošovky).
  • pokiaľ ide o služby, v prípade ktorých spoločnosť EMP túto službu v plnom rozsahu poskytla a pred odoslaním objednávky ste boli upovedomení a výslovne ste súhlasili s tým, že môžeme začať s poskytovaním služby, čím stratíte právo na odstúpenie od zmluy pri úplnom splnení zmluvy.

Zásady odstúpenia od zmluvy

Štandardné podmienky na uplatnenie vášho práva na odstúpenie od zmluvy na kúpu tovaru

Právo na odstúpenie

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní a začína plynúť odo dňa, kedy vy alebo vami poverená tretia osoba (mimo dopravcu) tovar prevezme, alebo v prípade digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na fyzickom nosiči (napr. CD, DVD) a služby, od dátumu uzavretia zmluvy.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás kontaktovať (EMP - Vrátenie zásielok , Hollého 1, 036 01 Martin, e-mail: mailbox@emp-shop.sk a o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy nás informujte prostredníctvom vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Pre uplatnenie odstúpenia od zmluvy môžete použiť náš Vzorový formulár na odstúpenie , nie je však povinný.

Aby sa zachovala lehota na odstúpenie od zmluvy, stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak sa rozhodnete od tejto zmluvy odstúpiť, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z výberu iného spôsobu dodania ako je nami ponúkané štandardné doručenie za najnižšiu možnú cenu), najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vášho oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Na vrátenie platby použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sme s vami nedohodli inú metódu; za žiadnych okolností vám nebudeme za túto refundáciu účtovať žiadne poplatky. Refundáciu môžeme odmietnuť, kým nám nebude doručený tovar, alebo kým nám nedoložíte dôkaz o odoslaní tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.

Ste povinní bezodkladne nám tovar vrátiť, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od zmluvy. Podmienky sa považujú za splnené, ak tovar odošlete pred uplynutím 14 dňovej lehoty a toto odoslanie ste schopní zdokladovať.

Náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy. Účtovaná vám bude iba prípadná strata hodnoty tovaru, ak je táto spôsobená nakladaním s tovarom nad rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na posúdenie jeho povahy a funkčnosti.

8.2 Naša dobrovoľná služba spätného odberu/vrátenia tovaru

Bez toho, aby bolo dotknuté vaše zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, poskytujeme dobrovoľnú záruku spätného odberu predĺženú až na 30 dní vzťahujúcu sa na položky, na ktoré sa vzťahuje aj zákonné právo na odstúpenie od zmluvy. Podmienkou 30 dňovej záruky na spätný odber je, že ste tovar len štandardne vyskúšali za účelom posúdenia vhodnosti, ako pri skúške v predajni, a že tovar vrátite v pôvodnom stave, bez akéhokoľvek poškodenia či iného znehodnotenia a v originálnom balení. Na túto dobrovoľnú službu spätného odberu sa navyše vzťahujú rovnaké podmienky ako na zákonné právo na odstúpenie (viď vyššie zásady odstúpenia od zmluvy), pričom lehota je predĺžená na 30 dní.

9. Ochrana maloletých

Tovar, na ktorý sa vzťahuje vekové obmedzenie, alebo ktorý ešte nemá vekový rating, dodáme výlučne na základe kontroly veku a identity vykonanej spoločnosťou Deutsche Post. Kontrolu veku a totožnosti možno vykonať iba v Nemecku. Z tohoto dôvodu musíte pri objednávke uviesť dátum narodenia.

10. Dekoračné zbrane

Manipulácia s nami predávanými dekoračnými zbraňami podlieha okrem iného obmedzeniam nemeckého zákona o zbraniach (Deutsches Waffengesetz). Vlastník musí predovšetkým prijať opatrenia potrebné na to, aby zabránil ich strate alebo aby ich bez povolenia získali tretie strany. Až na niekoľko výnimiek, je zakázané pohybovať sa s ponúkanými dekoračnými zbraňami na verejnosti.

11. Objednávka vstupeniek a poukazov

11.1 Vstupenky a poukazy na služby iných poskytovateľov

V internetovom obchode môžeme ponúkať a predávať vstupenky na podujatia, ktoré sami neorganizujeme. Na objednané vstupenky sa nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy! Zakúpenie vstupeniek môžeme zrušiť v prípade, ak porušíte podmienky podujatia, alebo sa ich pokúsite obísť. Zrušenie je tiež možné uskutočniť dobropisovaním vyplatenej sumy.

11.2 Darčekové poukazy/propagačné kódy

Za darčekový poukaz nie je možné platiť poukazom. Darčekové poukazy je možné uplatniť iba v aplikácii EMP a na internetových stránkach uvedených v časti "Unsere Online Shops". Ak je zákazník registrovnaý, je možné darčekové poukazy uplatniť aj čiastočne. Darčekové poukazy sa musia uplatniť do troch rokov od konca roka, v ktorom boli zakúpené. Na jednu objednávku je možné použiť iba jeden propagačný kód. Ekvivalentnú hodnotu darčekového poukazu/propagačného kódu nie je možné vyplatiť v hotovosti ani započítať proti iným pohľadávkam. Propagačné kódy môžu byť viazané na minimálnu hodnotu objednávky, ktorú musíte pri nákupe dosiahnuť. Ak následne klesnete pod minimálnu hodnotu objednávky, napr. ak časť vašej objednávky vrátite, výhoda a možnosť použitia propagačného kódu zanikne.

12. Tovar zdarma

Vlastníctvo tovaru zdarma na vás prechádza až po uplynutí lehoty na odstúpenie a doby dobrovoľného spätného odberu (ponechanie vlastníctva). Ak je získanie takejto položky zdarma spojené s minimálnou hodnotou objednávky, vzťahuje sa táto minimálna hodnota objednávky na jednu objednávku. Ak nákupná hodnota vašej objednávky klesne pod príslušnú hodnotu na základe uplatnenia zákonného práva na odstúpenie od zmluvy alebo zmluvného práva na vrátenie, musí sa spolu s tovarom vrátiť aj táto dodatočná položka zdarma. V takom prípade nárok na dodatočnú položku zdarma zaniká.

13. Likvidácia odpadu a ochrana životného prostredia

Informácie o batériách ako aj o elektrických a elektronických zariadeniach nájdete v časti "Likvidácia odpadu a ochrana životného prostredia".

14. Identifikácia poskytovateľa podľa nemeckého zákona o telemédiách (Časť 5 TMG)

Adresa:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70 a
49811 Lingen
Nemecko
Poštová adresa:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Postfach
49801 Lingen
Nemecko
Kontakt: Tel.: SK: 00421 800 042 411 / CZ: 00420 800 444 412
Po-pi: 9:00 – 17:00 (s výnimkou sviatkov)
Email: mailbox@emp-shop.sk
Poštová adresa na vrátenie tovaru
EMP – Vrátenie zásielok
Hollého 1
036 01 Martin
Slovenská republika
IČ DPH: Skattenr.: 61/200/50101
Obchodný register: Registrovaný v obchodnom registri, Osnabrück, HRB 100299
Generálny riaditeľ: Dr Jan Fischer, Antony Harlow, Eric Levin

Online riešenie sporov podľa čl. 14 1 ORS-VO: Európska komisia ponúka platformu umožňujúcu riešenie sporov online (RSO) prostredníctvom http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Riešenie sporov pred orgánom pre riešenie spotrebiteľských sporov (Ods. 36 VSBG): Nie sme pripravení, ani povinní zúčastniť sa konania o urovnávaní sporov pred rozhodcovskými orgánmi pre spotrebiteľov.

15. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky, ako aj všetky kúpne zmluvy uzatvorené v súlade s týmito podmienkami, sa riadia nemeckým právom bez ohľadu na Dohovor OSN o medzinárodných kúpnych zmluvách. Ak ako súkromný konečný spotrebiteľ nemáte bydlisko v Európskej únii, jurisdikciou je naše sídlo. Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a za záujem o našu spoločnosť. Náš zákaznícky servis vám s radosťou zodpovie všetky vaše prípadné otázky. Tešíme sa na vašu objednávku.