Prehlásenie

Autor (EMP) výslovene uvádza, že všetky webové stránky, které sú prepojené, namali v dobe kedy nastalo prepojenie, nelegálny obsah. Okrem toho autor uvádza, že nemá vpliv na súčasnú ani budúcu konfiguráciu pripojených alebo prepojených webových stránok. Nie je možné neustále kontrolovať stav pripojených či prepojených sietí, ak nie sú k dispozícii konkrétne náznaky neoprávneného zásahu. Ihneď, ako si budeme vedomí akéhokoľvek nelegálneho obsahu, ihneď zmažeme linky, ktorých sa to týka. Toto sa vzťahuje na všetky linky a referencie v rámci našej internetovej ponuky, rovnako ako príspevkov od tretích strán v našej knihe návštev, chatu, fóra a zákazníckeho zoznamu. Pokiaľ dôjde použitím k poškodeniu informácií v nich uvedených, môže za to niesť zodpovednosť len autor príslušných stránok, a nie osoba, ktorá stránky prepojila.

Zákaznícky servis:
Chat: https://www.emp-shop.sk/contact
Email: mailbox@emp-shop.sk

Servis pre vrátenie tovaru: EMP Vrátenie zásielok
Hollého 1
036 01 Martin

Adresa:
EMP
Hollého 1
036 01 Martin
Slovenská Republika

Adresa:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70 a
49811 Lingen
Germany
☎ +421 800 042 411

IČ DPH:
St.-Nr.: 61/200/50101

Obchodný register:
Amtsgericht Osnabrück, HRB 100299

Generální ředitel:
Dr. Jan Fischer, Antony Harlow, Eric Levin

Možnosť ARS
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.
-
Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.
-
Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/

A Warner Music Group Company

WMG